ก่อนหน้านี้ การจดทะเบียนธุรกิจอาจทำให้ผู้ประกอบการต้องไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่หลายจุดในการจดทะเบียนแต่ละครั้ง ซึ่งก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นัก อีกทั้งยังใช้เวลามาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงได้ปรับปรุงการให้บริการให้ดีขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจ และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการปรับปรุงการให้บริการของภาครัฐโดยการลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น ซึ่งจะทำให้การบริการสะดวก รวดเร็ว อีกทั้งยังประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น และนั่นก็ทำให้ผู้ประกอบการสามารถจดทะเบียนนิติบุคคลและชำระค่าธรรมเนียมได้ในจุดเดียว ซึ่งได้เริ่มให้บริการมาแล้วตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา

การให้บริการนี้ทำให้ผู้ประกอบการสามารถประหยัดเวลาลงไปได้มาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เล็งเห็นความสำคัญในด้านนี้ จึงได้เกิดการปรับปรุงนี้ขึ้นมา รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการให้บริการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นั่นก็คือการยื่นคำขอต่าง ๆ ผ่านอินเตอร์เน็ต ทำให้การบริการของกรมฯ ทำได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อทุกฝ่าย

ขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกิจ

1. จัดเตรียมเอกสารให้เรียบร้อย พร้อมกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน และให้ผู้เกี่ยวข้องลงลายมือชื่อในเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็น

2. ยื่นคำขอจดทะเบียนธุรกิจต่อนายทะเบียน

3. นายทะเบียนจะทำการตรวจสอบและพิจารณาคำขอ หากข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ก็ให้ชำระค่าธรรมเนียมต่อนายทะเบียน

4. นายทะเบียนออกใบสำคัญ

เพียงแค่ใน 4 ขั้นตอนนี้ ผู้ประกอบการก็สามารถจดทะเบียนธุรกิจได้สำเร็จอย่างรวดเร็ว สิ่งวำคัญคือการเตรียมเอกสารที่จำเป็นทุกอย่างให้พร้อม และกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง เพื่อการดำเนินการจะได้เป็นไปอย่างราบรื่น ไม่เช่นนั้น ผู้ประกอบการอาจต้องเสียเวลามากกว่าที่คาดไว้ ซึ่งไม่ดีกับทั้ง 2 ฝ่าย ทางที่ดีควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนดำเนินการขอจดทะเบียน