ถ้าคุณมุ่งมั่นที่จะเปิดธุรกิจเป็นของตัวเอง ก็ต้องทำให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย ซึ่งในยุคปัจจุบันนี้ การจดทะเบียนธุรกิจสามารถทำได้ง่ายขึ้น เนื่องจากทางราชการมีการเปิดให้ขอจดทะเบียนธุรกิจได้ทางอินเตอร์เน็ต หรือจะไปที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วยตรเองก็ได้ หากไม่ถนัดเรื่องคอมพิวเตอร์หรืออินเตอร์เน็ตนัก อีกวิธีหนึ่งคือการจ้างบริษัทอื่นให้ช่วยดำเนินการ ซึ่งจะต้องเสียค่าจ้างในการดำเนินการโดยใช่เหตุ เพราะคุณสามารถทำเองได้ไม่ยาก

ขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกิจทางอินเตอร์เน็ต

1. หากคุณทำการยื่นคำขอทางอินเตอร์เน็ต ให้คุณสมัครสมาชิกบนเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก่อน จากนั้นเข้าสู่ระบบ แล้วทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

2. ยื่นคำขอจองชื่อบริษัท โดยให้ยื่นชื่อบริษัทไว้ 3 ชื่อ เผื่อชื่อที่ต้องการอันดับ 1 มีคนใช้ไปแล้ว หากตัวเลือกอันดับ 1 ไม่ได้ ก็จะไปที่ตัวเลือกที่ 2 ต่อไป

3. หากชื่อผ่านการตรวจสอบแล้ว คุณต้องดำเนินการขอจดทะเบียนธุรกิจภายใน 30 วันหลังจากที่นายทะเบียนได้รับรองชื่อนั้นเรียบร้อยแล้ว

4. จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและการจดจัดตั้งบริษัท โดยเอกสารต้องระบุชื่อบริษัทตามที่ได้รับรอง วัตถุประสงค์ของบริษัท ทุนจดทะเบียน ผู้ถือหุ้น รายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนด พยาน ฯลฯ ซึ่งทางที่ดีควรเตรียมทุกอย่างให้ครบ เพื่อการดำเนินการที่ไม่ล่าช้า

5. ยื่นขอจดทะเบียนธุรกิจ โดยกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน เลือกประเภทธุรกิจที่ต้องการจดทะเบียนให้ถูกต้อง เช่น บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน เป็นต้น

ขั้นตอนเหล่านี้ไม่ใช่ขั้นตอนที่ยุ่งยากหรือเข้าใจยาก เพียงแต่คุณต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมครบถ้วน ไม่เช่นนั้นการดำเนินการก็จะเป็นไปอย่างล่าช้า เพราะต้องคอยยื่นเอกสารเพิ่มเติมอยู่ตลอด ดังนั้น การศึกษาข้อมูลและเตรียมตัวให้พร้อมก่อนจึงดีที่สุก